Miljö

När du hyr en byggmaskin, gör du en miljömässigt sett bättre val än att köpa den.

Se vårt utbud på Renta Easy

Miljömässig hållbarhet

Modern maskinuthyrning är kärnan i cirkulär ekonomi.

När du hyr byggmaskiner gör du miljömässigt sett ett bevisat bättre val än att köpa dem. Detta beror särskilt på att användningen av enskilda maskiner är hög vid effektiv uthyrning. Med andra ord får man mer arbete gjort med samma maskin. Att dela resurser minskar förbrukningen av naturresurser och energi. Det är också ekonomiskt förnuftigt och effektivt. Den minskning av utsläpp som tjänsten genererar för dess användare kan också beskrivas med hjälp av ett koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycket fokuserar på den delen av förbättringen från grundnivån, det vill säga den uppnådda nyttan. 

Den största betydelsen för koldioxidavtrycket ligger i användningsgraden för maskinerna, användningen av maskiner som är lämpliga för ändamålet, logistiken och underhållet. Med modern teknologi kan dessa aspekter mätas, optimeras och ledas proaktivt.

Onödiga utsläpp uppstår till exempel när byggmaskiner tillverkas i överflöd jämfört med den verkliga marknadens behov, maskiner står oanvända, går sönder i onödan eller när felaktig eller felstorlek på maskinen används för arbetet. Vi berättar om lösningar på dessa utmaningar inom vår serie om 7 utmaningar relaterade till byggande och maskiner.

I en cirkulär ekonomi produceras inte kontinuerligt fler varor utan värdet på befintliga produkter och material utnyttjas så länge som möjligt. Cirkulär ekonomi är också nära kopplad till delningsekonomin, som innebär ett ekonomiskt tankesätt där möjligheten att använda varor, tjänster och förmåner är viktigare än att äga dem.

Samarbete, öppenhet, användning av data och digitala plattformar möjliggör utvecklingen av cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Cirkulär ekonomi och delningsekonomi erbjuder svar på motsättningen mellan ekonomisk tillväxt och miljö.

Med Rentas digitala lösningar kan maskinuthyrning göras grönare, effektivare och smidigare. Utöver processutveckling investerar Renta i utbudet av miljövänliga maskiner och hanteringen av material. Renta investerar kraftigt i helt elektriska maskiner, såsom lyft, motviktstruckar och hjullastare. 

I enlighet med andan av cirkulär ekonomi har Renta också åtagit sig att minska mängden material som används för förpackning, använda mer hållbara material och öka återvinningsgraden. Samtidigt förbättras också avfallssorteringen. 

Renta strävar efter att:

  1. Byggmaskinuthyrning blir allmänt accepterad, enklare, mer öppen och mer attraktiv, 
  2. Användningsgraden för byggmaskiner är så hög som möjligt, 
  3. Maskinutrustningen som används på arbetsplatserna är så lite utsläppande, energieffektiv, ändamålsenlig, hållbar och säker som möjligt, 
  4. Det genereras så lite avfall som möjligt från verksamheten, avfallet hanteras ansvarsfullt och de oundvikliga miljöeffekterna kompenseras, 
  5. Maskinuthyrningen dra nytta av digitaliseringens och modern teknologis möjligheter för effektivitet, säkerhet och miljöns skull. 

Se vårt utbud på Renta Easy