Registerbeskrivning

Renta Oy, Renta Telineet Oy, Suomen Työmaapalvelut Oy, Renta Yhtiöt Oy och Renta Group Oy – registerbeskrivning
Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99).

1.Registeransvarig

Renta Yhtiöt Oy
Teknobulevarden 3–5
01530 Vanda
FO-nummer 2443140-3
tfn 020 33 22 11

2.Person som ansvarar för registerfrågor

Dataadministrationschef Joel Särkkä
tfn 040 323 5569

3.Registrets namn

Kundregister.

4.Ändamål med registret

Skötsel av kundrelation (8 § i personuppgiftslagen) enligt personuppgiftslagen vid uthyrnings- och försäljningsverksamhet.

5.Registrets datainnehåll

I kundregistret upprättthålls uppgifter om kunderna. Till uppgifterna hör: företagskunds namn, personkunds namn, FO-nummer, personbeteckning, adress, telefonnummer, driftställe, kundgrupp, bankkonto, betalningsvillkor, ränteberäkning, språk, land, valuta, skattekod, organisation, ev. e-postadress, ev. www-adress, företagets riskklass, uppgifter om fakturering och indrivning, uppgifter om kundrelationen, eventuellt kredit- eller leveransförbud.

6.Regelmässiga datakällor

Som datakällor använder vi Suomen Asiakastieto Oy:s och Intrum Justitias kreditupplysningsregister samt befolkningsregistret för händelser som anknyter till kreditgivning.Dessutom uppgifter som den registrerade själv lämnar.

7.Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Renta Yhtiöt Oy varken säljer eller utlämnar uppgifter i kundregistret till tredje parter frånsett missbruksfall eller fordringar som överförs till indrivningsbyrå.Enligt dataskyddsnämndens tillståndsbeslut nr 4/2003 utlämnas uppgifterna vid missbruksfall till en spärrlista som kan användas av alla byggmaskinsuthyrningar som hör till Tekniska Handelsförbundet.Uppgifter i kundregistret kan överföras mellan bolagen i Renta-koncernen.

8.Principerna för skydd av registret

Registeruppgifterna är endast tillgängliga för sådana personer på Renta Yhtiöt Oy som behöver dem för sina arbetsuppgifter.Användningen baseras bland annat på lösenord och övriga begränsningar på så sätt att obehöriga inte kommer åt uppgifterna.Registeruppgifterna behandlas med den omsorg som förutsätts i dataskyddslagen.Det går inte att komma registeruppgifterna utanför Rentas interna datanät.Materialet har sparats i elektronisk form, som endast personer inom kreditbevakningen (egna användarnamn och lösenord) har åtkomst till.Material som behandlas manuellt vid kreditbevakningen förstörs omedelbart efter behandlingen.Föråldrade registeruppgifter tas bort minst en gång om året, om det inte föreligger någon juridisk skyldighet att bevara dem, såsom bokföringslagen.

9.Rätt till insyn och begäran om korrigering av felaktiga uppgifter

Privatpersoner har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att få veta vilka uppgifter som har sparats om honom i personuppgiftsregistret.Begäran om insyn ska lämnas in skriftligen och begäran ska undertecknas egenhändigt.De uppgifter som ges med anledning av begäran om insyn ges skriftligen och levereras per post till den adress som uppgetts av personen i fråga i registret.Den registrerade har rätt att begära att fel i uppgifterna korrigeras.Begäran om korrigering av fel ska göras skritfligen på nedan nämnda adress.

Begäran om rätt till insyn/korrigering av uppgifter ska skickas till adressen:

Renta Yhtiöt Oy
Joel Särkkä
Teknobulevarden 3–5
01530 Vanda

Eller elektroniskt:
privacy@renta.com