Människor

För Renta innebär social hållbarhet att vi strävar efter att vara en så bra arbetsgivare som möjligt, att vara den mest attraktiva partnern och att ha en positiv inverkan på vår verksamhetsmiljö.

Social hållbarhet – Människor kommer först

För Renta innebär social hållbarhet att vi strävar efter att vara en så bra arbetsgivare som möjligt, den mest attraktiva partnern och att ha en positiv inverkan på vår verksamhetsmiljö.

Vi tror att en vinnande kultur uppstår genom förtroende, öppenhet och transparens. Hos oss kommer människor först.

Vi vill ta hand om arbetssäkerheten, trivseln på jobbet, möjligheter att påverka och utveckla kompetens samt likabehandling. Vi tror att välbefinnande också avspeglar sig på våra kunder och partners. Detta utgör också grunden för en hållbar och framgångsrik verksamhet.

Det är en ära för oss att ord och handlingar överensstämmer. Därför lyssnar vi aktivt på både vår egen personal och våra kunder. Vi främjar arbetsmiljön genom utrustning, tjänster och säkerhetsinformation. Vi deltar aktivt i branschorganisationer. Förutom att stödja elitidrott stöder vi också brett lokala idrottsaktiviteter och ungdomsverksamhet.

Socialt hållbar utveckling

FN:s hållbara utvecklingsmål syftar till att säkerställa människors välbefinnande, mänskliga rättigheter, ekonomiskt välstånd och samhällets stabilitet – på ett miljömässigt hållbart sätt.

Det har definierats (Missimer et al., 2016*), att i ett socialt hållbart samhälle finns det inga systematiska hinder som gäller:
hälsa och välbefinnande – till exempel farliga arbetsförhållanden eller otillräcklig ersättning inflytande – till exempel att ignorera åsikter i gemensamma frågor kompetens – till exempel hinder för utbildning eller utveckling av färdigheter jämlik behandling – till exempel diskriminering eller orättvisa rekryteringskriterier skapande av mening – till exempel brist på syfte för företaget, oklarheter i ansvar, brist på respekt för individens eller lokal samhällets kultur eller motsättningar mellan ord och handlingar”

* Missimer, M., et al., A strategic approach to social sustainability – Part 2: a principle-based definition, Journal of Cleaner Production

Det har studerats att förtroende är grunden som binder samman sociala system – till exempel team, företagspersonal, nätverk av partners eller den lokala gemenskapen. Förtroende främjar effektivt samarbete och hjälper samhällen att agera effektivt och självstyrande även i utmanande situationer, som olika typer av kriser. 

Ovanstående är också viktigt inom Rentas värld av värderingar.

Rentas sätt att agera baserar sig på förtroende och respekt.

Rentas sätt att agera är definierat i vår Code of Conduct-dokumentation samt i våra värderingar och vision. Varje medarbetare ansvarar för att följa detta. 

Det är av yttersta vikt för oss att vår personal, våra kunder och andra intressenter uppfattar vårt agerande som etiskt korrekt, så vi uppmanar alla att också rapportera eventuella oegentligheter de upptäcker. I första hand till närmsta chef och vid behov anonymt via externa Whistleblowing-kanalen. 

Vi litar på vår personal. Öppenhet, förtroende och ömsesidig respekt gör oss till en smidig och engagerad arbetsgemenskap.

Lokal närvaro är vår styrka

De lokala uthyrningskontoren har befogenhet att självständigt fatta snabba beslut till förmån för kunden. På så vis bygger man upp kundens förtroende. 

Därför vill vi också att varje medarbetare lyckas och trivs i sin roll. Bra service kommer från engagerade professionella som stöder varandra. Därför lyssnar vi aktivt både på vår personal och våra kunder. Välmående smittar av sig. Kunder och partners känner sig positiva, och det återspeglas tillbaka. 

Arbetsmiljö och likabehandling är oerhört viktiga för oss. Vi vill ta hand om våra medarbetares välmående på alla sätt och säkerställa deras ställning även i problematiska situationer. 

Rentas verksamhet främjar också kundernas arbetsmiljö genom utrustning, tjänster och säkerhetsinformation. 

Vi respekterar varje individ.

Alla människor är jämlika och likvärdiga. Vi accepterar inte någon form av diskriminering baserad på kön, nationalitet, etnisk bakgrund, hudfärg, ålder, religion, övertygelse, åsikt eller någon annan personlig egenskap. Vi accepterar inte användning av barnarbete eller tvångsarbete i någon form och samarbetar inte med leverantörer av tjänster eller varor som misstänks eller är kända för att använda barnarbete eller tvångsarbetskraft i sin leveranskedja. 

Renta utarbetar årligen jämställdhets- och likabehandlingsplaner som en del av personalplaneringen och följer upp genomförandet av planerna regelbundet. Vi vill också påverka samhället på ett positivt sätt utöver vår och våra kunders dagliga verksamhet. Därför är vi exempelvis aktiva inom branschorganisationer och stödjer ungdomssporten, förutom att stödja elitidrott.