Trygghetslösning

Rentas Trygghetslösning

– Bra när det oförutsedda händer

Med Rentas trygghetslösning kan du kontrollera och begränsa skaderisken när du hyr maskiner och material hos oss. Lösningen skyddar värdet på uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaverier.

När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan du, i stället för att teckna en egen försäkring, betala en trygghetsavgift till oss på Renta. Trygghetslösningen kostar 6% på Bruttopriset enligt gällande prislista och har en väsentligt lägre självrisk om 4 000 SEK/skada än ordinära försäkringslösningar för entreprenadverksamhet där motsvarande självrisk är väsentligt högre och vissa skador inte ersätts alls.

Vid upprepade stölder på samma arbetsplats kan debiteringen ske per maskin i händelse av att kunden inte vidtagit extra rimliga säkerhetsåtgärder för undvika upprepade stölder

Undantag då Trygghetslösningen inte gäller:

 • Vid förslitning, korrosion, beläggning, vårdslöst handhavande eller skador uppkomna vid andrahandsupplätelse av utrustning.
 • Vid stölder där tidpunkten för brottet inte kunnat anges och rimliga säkerhetsåtgärder inte vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt till förhållandena i övrigt vilket ska framgå av polisrapporten. Vid upprepade stölder från samma arbetsplatser ställer Renta ökade krav på rimliga säkerhetsåtgärder vidtagna av kunden för att trygghetslösningen skall gälla.
 • Vid stöld utan inbrott eller vid stöld i transportfordon.
 • Vid skada på annan egendom än den från Renta förhyrda utrustningen och indirekt skada.
 • Klotter på hyrd egendom.

Om olyckan är framme

 • Kontakta alltid omedelbart din uthyrare vid skada.
 • Fyll i skaderapport om ordernummer och vilken egendom det gäller.
 • Skaderapporten kan kompletteras inom en månad med förlorade maskiner. Kompletteringar gjorda senare än en månad behandlas som ytterligare skadeanmälan och självrisk
 • Beskriv och dokumentera (fotografera) så noggrant som möjligt vad som har hänt.
 • Vid stöld, inbrott, rån eller annat brott skall en polisanmälan göras under samma dag som stölden upptäcktes. I polisrapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra skador. Åtgärderna ska stå i rimliga proportioner till egendomens värde och stöldbegärlighet.
 • Tills polisanmälan och skadeanmälan inkommit till Renta så debiteras fortsatt avtalad hyra
 • Kopia av polisrapporten bifogas skaderapporten och skickas till uthyraren.

Frågor och Svar

Här har vi samla frågor och svar gällande vår trygghetslösning för att förenkla för dig som hyr maskiner hos oss på Renta.

 

Vad omfattar trygghetslösningen?

Trygghetslösningen skyddar uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand, stöld,skadegörelse, maskinhaverier eller vattenskador.

 

Vilka ska teckna en trygghetslösning?

– Alla som hyr hos oss ska ha maskiner/utrustning försäkrat – antingen genom oss eller genom egen försäkring somtäcker inhyrda maskiner och utrustning. De kunder vi har idag som inte köper trygghetslösningen är oftast kundermed ramavtal där just detta i så fall finns reglerat.

Om en kund inte vill ha trygghetslösningen så ska undantag därom beviljas av depåchefen och mot uppvisande av annan motsvarande försäkringslösning. Det ska dokumenteras skriftligt att de inte vill ha hyrförsäkringen för attundvika diskussioner senare.

 

Vad kostar trygghetslösningen?

Den kostar 6% på Bruttohyrpriset enligt gällande prislista.

 

Vilka är fördelarna med att teckna en trygghetslösning?

Förutom att det är en förutsättning för att få hyra maskiner/utrustning av Renta enligt punkterna ovan är självrisken endast 4 000 kr per skadetillfälle om man vidtagit åtgärder för att förhindra stöld och inte brutit mot gällande lagar och regler.

En självrisk om 4 000 kronor är att betrakta som låg i sammanhanget då en vanlig entreprenadförsäkring ofta har ettbetydligt högre självriksbelopp och inte är lika heltäckande.

Vid skada som understiger självrisken debiteras verklig kostnad

Enkelheten är ett annat argument då kostnaden är helt rörlig med hur mycket du hyr dvs om din risk ökar så ökar också premien och omvänt. Kostnaden för trygghetslösningen hamnar på samma faktura som hyreskostnaden.

 

Exempel

 • Dagshyran för en markvibrator (500kg) är ca 310 kr/dagen och kostnad för trygghetslösning är 6% av av dagshyran 15 kr. Skulle markvibratorn, bli stulen betalar kunden endast 4 000 kr i självrisk. Jämför det med ettnypris på ca 65 000 kr

Att hyra en saxlift (bred 7.9) kostar runt 1 450 kr om dagen och kostnad för trygghetslösning blir ca 72 kr. Nypris för en saxlift är ca 139 000 – samma självrisk gäller här 4 000 kr.

 

I vilka lägen gäller inte trygghetslösningen?

 • Vid förslitning, korrosion och beläggnin.
 • Vårdslöst handhavande
 • Vid andrahandsupplåtelse av
 • Vid stöld utan inbrott
 • Vid stöld i/ur
 • Vid klotter
 • Annan egendom utom den förhyrda (trafikförsäkringspliktig utrustning undantagen)
 • Vid stöld om inte rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde ochstöldbegärlighet,
  • en markvibrator som förvaras på arbetsplatsen vara fastlåst med låsklass 4 och en dito klassadkätting (tidpunkten för brott kunna anges).
  • att utrustning skall vara inlåst då den inte avänds, i en Container med ett minst en klass 4 låsanordning och att om möjlig med larm då det värdet i containern överstiger

 

Skyddskrav

För att försäkringen ska gälla vid stöld eller annat tillgrepp måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för brottet och ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, rimliga åtgärder. Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygscontainer med ordentliga lås, exempelvis hänglås i hänglåsklass 4.

Hyrestagaren ska följa lagar, gällande förordningar, myndigheters föreskrifter och tillverkares anvisning i syfte attförhindra eller begränsa skada.

 

För motordrivna fordon gäller även följande skyddskrav

När fordonet/maskinen lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln vara uttagen. Tändningsnyckeln, nyckelkort eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer.

Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren. Föremål (till exempel skopa, rivare, skärare, gafflar, kranarm) som på grund avstorlek inte rimligtvis kan förvaras inlåsta ska vara fastlåsta med klass 3 kättinglås.

För skylift och liknande skall stödben vara utfällda vid nattförvaring.

I de fall egendom är nattförvarad på släpvagn skall släpvagnen vara försedd med av oss godkänd låsenhet. Exempel på godkänd låsenhet är släpvagnslås godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen.

För trafikförsäkringspliktiga fordon gäller trygghetslösningen som en självriskeliminering (då skada som täcks av denna uppstår). Trygghetslösningen gäller inte trafikmomentet. Trafikmomentet går under vår gällandetrafikförsäkring och vid skador på tredje part debiteras självrisken beroende på skada från 4 000 kr till 0,4 basbelopp.

Trygghetslösningen är inte en allriskförsäkring

 

Hur gör man vid hyra av specialutrustning?

Vid hyra av specialutrustning görs en individuell försäkringsprövning.

 

Vad gör vi om olyckan är framme?

 • Kontakta alltid omedelbart din uthyrare
 • Lämna uppgifter om ordernummer och vilken egendom det gäller.
 • Beskriv och dokumentera (fotografera) så noggrant som möjligt vad som har hänt.
 • Vid stöld, inbrott, rån eller annat brott skall en polisanmälan göras under samma dag som stölden upptäcktes. I polisrapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra skador. Åtgärderna ska stå i rimliga proportioner till egendomens värde och stöldbegärlighet.
 • Kopia av polisrapporten bifogas skaderapporten och skickas till

 

Har du ytterligare frågor eller funderingar kring Trygghetslösningen, hör av dig till Thomas Andrén, på thomas.andren@renta.se.